پروژه های در دست ساخت

 
فروشگاه آنلاین:

کنترل پانل مدیریت اصلی
نام کاربری: superadmin
رمز ورود: superadmin
 
کنترل پانل مدیریت
نام کاربری: admin
رمز ورود: admin
 
کنترل پانل کاربر
نام کاربری: user
رمز ورود: user
 


بنگاه معلملات ملکی:

کنترل پانل مدیریت
نام کاربری: admin
رمز ورود: admin
 
کنترل پانل کاربر
نام کاربری: user
رمز ورود: user